Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
poistenie budovy KD a OU Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
527.96 €
dodatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
poskytnutie pôžicky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Viktor Harbuľak
14000.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Matilda Duditšová č. licencie SKAU 364
600.00 €
dotácia DHZO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Dobrovoľná požiarná ochrana SR
3000.00 €
dodatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
dodatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
zhotevenie web. stránky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: webex.digotal s.r.o.
0.00 €
aplikácia §10 zákona č.417P2013 z.z. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ÚPSVa R Košice
0.00 €
elektronické služby Odb.: Obec Rákoš
Dod.: NASES
0.00 €
nakladanie s KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
služby s nakladaním s odpadmi Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie zberu odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
zber šatstva Odb.: Obec Rákoš
Dod.: MMPR, s.r.o.
0.00 €
zmena Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Zmluva o poskytnutí nenávr. fin. príspevku Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Ing. Michal Capcara
Dod.: Obec Rákoš
9.00 €
predaj a zámena pozemku Odb.: Katarína Beblavá
Dod.: Obec Rákoš
466.00 €
Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SO-MA s.r.o.
275200.75 €
predaj pozemku Odb.: Anna Domaracká
Dod.: Obec Rákoš
367.00 €
pripojenie odberného miesta Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská distribučná , a.s.
0.00 €
dotácia CVČ Odb.: CVČ pri ZŠ sv. M. Križana
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
záložné právo k pohľadávke Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka , a.s.
0.00 €
vyplňovacie právo k blankozmenke Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka , a.s.
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka , a.s.
148864.32 €
dotácia DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Dobrovoľná požiarná ochrana SR
3000.00 €
Výstavba Multifunkčného ihriska obce Rákoš Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
148864.32 €
služby veterinárnej sanácie Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TD , s.r.o. karanténna statica pre psov
120.00 €
Ukončenie zmluvy 166/2017 Rekonštrukcia obecného úradu a KD Rákoš Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Industry Technology s.r.o.
0.00 €
likvidácia miest s nezákonne ulož. odpadom Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
43525.63 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
65.00 €
dodavka plynu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
nakladanie s odpadom Odb.: Obec Rákoš
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
audit účt. závierky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Matilda Duditšová č. licencie SKAU 364
600.00 €
poskytovanie služieb Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EUBICO s. r. o.
0.00 €
aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmot. núdzi Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ÚPSVa R Košice
0.00 €
dotácia Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Dobrovoľná požiarná ochrana SR
3000.00 €
nakladanie z odpadmi Odb.: Obec Rákoš
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
prenajom pozemku Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Industry Technology s.r.o.
2500.00 €
menšie obecné služby Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ÚPSVa R Košice
0.00 €
dodatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
služby telekom Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
peňažný dar Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika Holding a.s..
300.00 €
dotácia CVČ Odb.: CVČ pri ZŠ sv. M. Križana
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
zriadenie záložného práva Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka , a.s.
43525.63 €
vyplňovacie právo k biankozmenke Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka , a.s.
0.00 €
úver na prefinancovanie výdavkov Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka , a.s.
43525.63 €
stavba " Výstavba detského ihriska" Odb.: Obec Rákoš
Dod.: East Trade Co. s.r.o.
10149.00 €
Externé riadenie projektu Rekonštrukcia obecného uradu a KD Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EUBICO s. r. o.
4080.00 €
Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
327411.52 €
Stavebný dozor nad zhotovením stavby Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: DGA DESING GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o
4560.00 €
Externé riadenie projektu " Rekonštrukcia obecního úradu a KD Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EUBICO s.r.o.
4080.00 €
menšie obecné služby Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ÚPSVa R Košice
0.00 €
Stavba : Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom v obci Rákoš Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Eko Spektrum s.r.o
49055.08 €
stavba - Multifunkčné ihrisko Rákoš Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Industry Technology s.r.o.
148864.32 €
spracovanie žiadosti o posk. nenávratného fin príspevku opatrenie:7 Základné služby a obnova dediny vo vid. oblastiach 7 Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ihg. Dominik Hossa
1000.00 €
Spracovanie žiadosti - Opatrenie č. 7 Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ihg. Dominik Hossa
1000.00 €
ver. obst, - Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom Odb.: Obec Rákoš
Dod.: I a Z Tender s.r.o
330.00 €
ver. obst. Multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Rákoš
Dod.: I a Z Tender s.r.o
330.00 €
projektova dok. - Multifunkčné ihrisko Rákoš Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. arch. Martin Schaller ŠTUSIO 1306
1560.00 €
Rekonštrukcia obecného úradu a KD Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Industry Technology s.r.o.
317176.44 €
stavebné práce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ladislav Gábor
12136.70 €
vedenie bežného účtu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
0.00 €
príprava projektovej dokumentácie Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Beáta Zuštiaková
0.00 €
prostriedky pre CVČ Odb.: CVČ pri ZŠ sv. M. Križana
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
dotácia Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Dobrovoľná požiarná ochrana SR
3000.00 €
služby audítora Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Žigmund Szathmáry
500.00 €
aktualizácia sw Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Remek s.r.o.
0.00 €
prostriedky na CVČ Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
tel. služby Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
príspevok CVČ Odb.: JAZERO n.o Súkromné centrum voľného času
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
PHa SR obce Rákoš Odb.: Obec Rákoš
Dod.: MOAD s.r.o.
500.00 €
aktualizácie programov Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
0.00 €
nakladanie s kom. s drob. stav. odpadom Odb.: Obec Rákoš
Dod.: AVE Východ s.r.o.
0.00 €
aktivačné činnosti Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ÚPSVa R Košice
0.00 €
menšie obecné služby Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ÚPSVa R Košice
0.00 €
pripojenie k infor. centru Odb.: Obec Rákoš
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
založne právo Odb.: Obec Rákoš
Dod.: MIn. dopravy výstavby a reg. rozvoja SR
116400.00 €
aktualizácia programu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
78.00 €
zhodnotenie odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: H+EKO spol. s.r.o. Košice
0.00 €
autorský zákon 185/2015 - autorské práva Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SLOVGRAM
0.00 €
príspevok na CVČ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Mesto Košice
0.00 €
poistenie 12 bj. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Allianz- Slovenská poisťovňa a.s.
684.53 €
vytvorenie webstránky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: wbx s.r.o.
378.00 €
audit účt. závierky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Žigmund Szathmáry
400.00 €
príspevok na CVČ Odb.: CVČ pri ZŠ sv. M. Križana
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
zabezpečenie výkonu menších obec. služieb Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ÚPSVa R Košice
0.00 €
zabezpečenie výkonu menších obec. služieb Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ÚPSVa R Košice
0.00 €
nakladanie s KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o
0.00 €
zriadenie záložného práva Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
465600.00 €
príspevok SCVČ Odb.: JAZERO n.o Súkromné centrum voľného času
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €

2016

2015

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 -18.00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00        12.00 -13.00

Fotogaléria

Kalendár